కాపీ
1
0
Register an mDNS/DNS-SD service or host name or address mapping using the Avahi daemon

10 నెలలు, 4 వారాలు క్రితము KaimaKo 0 |