కాపీ
0
0
xterm -bg black -fg white top

4 సంవత్సరాలు, 12 నెలలు క్రితము mehdi gol 0 |