కాపీ
0
0
xterm -bg black -fg white top

5 సంవత్సరాలు, 6 నెలలు క్రితము mehdi gol 0 |