కాపీ
5
0
docker run -i -t ubuntu /bin/bash

4 సంవత్సరాలు, 3 నెలలు క్రితము Drahtigelgriller 1 |

కాపీ
2
-2
docker run -i -t ubuntu /bin/bash

4 సంవత్సరాలు, 3 నెలలు క్రితము Drahtigelgriller 1 |