కాపీ
5
0
docker run -i -t ubuntu /bin/bash

3 సంవత్సరాలు, 9 నెలలు క్రితము Drahtigelgriller 1 |

కాపీ
2
-2
docker run -i -t ubuntu /bin/bash

3 సంవత్సరాలు, 9 నెలలు క్రితము Drahtigelgriller 1 |