pnmtofiasco

Convert anymap portable kwa Fiasco faili USITUMIE

nakala
0
0
pnmtofiasco -2 -p "IBBPBBPBB" -fps 15 -o video.wfa foo0*.ppm

chanzo | maelezo |

nakala
0
0
pnmtofiasco < foo.ppm >foo.wfa

chanzo | maelezo |