debconf-copydb

nakala database debconf

nakala
0
0
debconf-copydb configdb stdout -c Name:stdout -c Driver:Pipe \

chanzo | maelezo |

nakala
0
0
ssh remotehost debconf-copydb pipe configdb \

chanzo | maelezo |

nakala
0
0
debconf-copydb configdb backup

chanzo | maelezo |

nakala
0
0
debconf-copydb configdb pipe --config=Name:pipe \

chanzo | maelezo |

nakala
0
0
debconf-copydb configdb newdb --pattern='^slrn/' \

chanzo | maelezo |