avahi-daemon

Avahi mDNS / DNS-SD daemon

nakala
10
0
avahi-daemon --check

chanzo | maelezo |

nakala
1
0
avahi-daemon --reload

chanzo | maelezo |

nakala
1
0
avahi-daemon --kill

chanzo | maelezo |