zipsplit

ndarë një zipfile në zipfiles të vogla

   zipsplit error: Invalid command arguments (Use option -h for help.)