zipinfo

informacion të detajuar në lidhje me listën e një arkiv ZIP

kopje
2
0
zipinfo -v storage | more

burim | detajet |

kopje
1
0
zipinfo -t storage [only totals line]

burim | detajet |

kopje
0
0
zipinfo --h-t storage

burim | detajet |

kopje
0
0
zipinfo storage \*

burim | detajet |

kopje
0
0
zipinfo -st storage [full listing]

burim | detajet |

kopje
0
0
zipinfo -mt storage "*.[ch]" Mak\*

burim | detajet |

kopje
0
0
zipinfo -m storage unshrink.c

burim | detajet |

kopje
0
0
zipinfo -T storage | sort -nr -k 7 | sed 15q

burim | detajet |

kopje
0
0
zipinfo -l storage

burim | detajet |