yes

output një varg vazhdimisht derisa të vrarë

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL