xxd

të bëjë një hexdump ose të bëjnë të kundërtën.

kopje
0
0
xxd -l 120 -c 12 xxd.1

burim | detajet |

Opcionet:

  • xxd -lxxd
    Len ndaluar pas oktete <len>.
  • xxd -cxxd
    <cols> cols format oktetet në linjë. Default 16 (-i: 12,-ps: 30). -E karakteret show në EBCDIC. Default ASCII.