xxd

të bëjë një hexdump ose të bëjnë të kundërtën.

kopje
2
0
xxd -a -c 12 file

burim | detajet |

Opcionet:

  • xxd -axxd
    autoskip këmbe: Një shumë të vetme '# # STAR' zëvendëson nul-vija. Default off.
  • xxd -cxxd
    <cols> cols format oktetet në linjë. Default 16 (-i: 12,-ps: 30). -E karakteret show në EBCDIC. Default ASCII.