xxd

të bëjë një hexdump ose të bëjnë të kundërtën.

kopje
1
0
sh -c "dd of=plain_snippet bs=1k count=1; xxd -s +-768 > hex_snippet" < file

burim | detajet |

Opcionet:

  • xxd -cxxd
    <cols> cols format oktetet në linjë. Default 16 (-i: 12,-ps: 30). -E karakteret show në EBCDIC. Default ASCII.
  • xxd -sxxd
    [+] [-] Të kërkojë fillimin në abs bytes <seek>. (Ose +:. Rel) infile kompensuar.