xrandr

primitive command line interface për zgjerimin RandR

kopje
2
0
xrandr --newmode "1024x768" 63.50 1024 1072 1176 1328 768 771 775 798 -hsync +vsync

burim | detajet |

Opcionet: