xkbcomp

përpilojnë përshkrimin XKB keyboard

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL