wpa_passphrase

PSK WPA të gjenerojë një nga një ASCII passphrase për një SSID

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL