wc

print newline fjalë,, dhe akuza bajt për çdo fotografi

kopje
5
0
who | wc -l

detajet |

Opcionet: