vim

Vi përmirësuar, një editor teksti programmers

kopje
0
0
:set nonumber

8 vite, 8 muaj ago examplenow 1 | detajet |