john

kopje
0
0
rsync --partial --progress --rsh=ssh user@host:/path/remote_file local_file

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
4
0
chmod +x script.sh

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
14
0
chmod -R 700 ~/.ssh

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
1
0
tcpdump -nS

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
2
0
tcpdump -nnvvS

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
0
0
tcpdump -nnvvXS

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
0
0
tcpdump -nnvvXSs 1514

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
2
0
tcpdump host 192.168.1.100

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
2
0
tcpdump src 172.19.1.124

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
1
0
tcpdump dest 192.169.1.1

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
0
0
tcpdump not port 22

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
6
0
tcpdump -i eth1 not port 23

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
1
0
tcpdump -ni eth1 -c 10 not port 22

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
11
0
echo 1 2 3 4 | grep 4

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
8
0
cat /etc/passwd | grep root

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
3
0
sudo dd if=ubu.img.dmg of=/dev/rdisk1 bs=1m

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
15
0
grep -R root *

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
12
0
cat /var/log/apache/access_log | grep 404

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
5
0
cat /var/log/apache/access_log | grep -v google

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
6
0
chown -R root:root /etc/

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
0
0
chown john:john mydoc.doc

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
2
0
chown john:john mydoc.doc

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
7
0
smbclient -L myhost.com

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
10
0
smbclient \\\\192.168.1.1\\D

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
7
0
/usr/bin/smbclient \\\\myhost.com\\public mypasswd

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
36
0
smbclient \\\\192.168.1.1\\D -U myuser

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
3
0
ls | tee file.txt

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
4
0
ls | tee file1.txt file2.txt file3.txt

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
1
0
crontab -l | tee backup.txt

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
1
0
lint myprogram.c | tee -a myprogram.lint

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
1
0
ifconfig | tee OutputFile.txt

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
3
0
sha1sum file.txt

8 vite, 11 muaj ago john 0 | detajet |