ufw

program për menaxhimin e një firewall netfilter

kopje
3
0
ufw [--dry-run] show REPORT

burim | detajet |

kopje
3
0
ufw [--dry-run] status [verbose|numbered]

burim | detajet |

kopje
2
0
ufw [--dry-run] enable|disable|reload

burim | detajet |

kopje
0
0
ufw [--dry-run] app list|info|default|update

burim | detajet |

kopje
0
0
ufw [--dry-run] logging on|off|LEVEL

burim | detajet |

kopje
0
0
ufw [--dry-run] delete NUM

burim | detajet |

kopje
0
0
ufw [--dry-run] default allow|deny|reject [incoming|outgoing]

burim | detajet |

kopje
0
0
ufw [--dry-run] reset

burim | detajet |