tr

përktheni ose fshini karaktere

kopje
34
6
tr -d '[=-=]axM'

detajet |

Opcionet: