tr

përktheni ose fshini karaktere

kopje
70
29
tr -cs '[:alnum:]' '[\n*]'

detajet |

Opcionet: