touch

ndryshimi timestamps fotografi

kopje
2
0
find . -type f -exec touch {} \

detajet |

Opcionet:

  • touch -ttouch
    Stamp përdorimin [[CC] YY] MMDDhhmm [. Ss] në vend të kohën e tanishme