tee

dublikuar përmbajtjen tub

kopje
1
0
crontab -l | tee backup.txt

8 vite, 6 muaj ago john 0 | detajet |