tcpd

kontrollin e qasjes objektit për shërbimet e internetit

kopje
2
0
cp tcpd /usr/sbin/in.fingerd

burim | detajet |