tar

format e dosjeve të arkivit kasetë

kopje
7
0
tar cvbf 20 /dev/rmt0

detajet |