tar

format e dosjeve të arkivit kasetë

kopje
17
7
tar --extract --file=archive.tar --verbose --verbose

detajet |

Opcionet: