tar

format e dosjeve të arkivit kasetë

kopje
46
3
tar -zxvf myfile.tar.gz

detajet |

kopje
17
7
tar --extract --file=archive.tar --verbose --verbose

detajet |

kopje
9
0
tar --create -f archive.tar

detajet |

kopje
6
0
tar -c -farchive.tar

detajet |

kopje
9
0
tar -cvf

detajet |

kopje
8
1
tar -czf archive.tar.gz file

detajet |

kopje
7
0
tar --create --file=archive.tar

detajet |

kopje
6
0
tar cfz archive.tar.gz file

detajet |

kopje
7
0
tar cvbf 20 /dev/rmt0

detajet |

kopje
3
0
tar --version

detajet |

kopje
9
0
tar -c -f archive.tar

detajet |

kopje
6
0
tar -fcarchive.tar

detajet |

kopje
7
0
tar -c --checkpoint=.1000 /var

detajet |

kopje
5
0
tar --create --verbose --blocking-factor=20 --file=/dev/rmt0

detajet |

kopje
4
0
tar -c -f archive.tar --totals /home

detajet |

kopje
4
0
tar xvvf archive.tar

detajet |

kopje
3
0
tar --file=archive.tar --create

detajet |

kopje
6
0
tar --help | grep KEYWORD

detajet |