xargs

ndërtuar dhe ekzekutuar linjat komanduese të dhëna standarde

kopje
43
3
find $HOME -name '*.c' -print | xargs grep -l sprintf

detajet |

kopje
34
0
xargs -I '{}' mv dir1/'{}' dir2/'{}'

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
30
1
find /usr/include -name '*.h' | xargs grep -l mode_t > todo

detajet |

kopje
21
0
find . -name '.#*' -print0 | xargs -0r rm -f

detajet |

kopje
17
3
find . -name '#*' -print | xargs echo

detajet |

kopje
14
1
find . -type d -not -perm -ug=w | xargs chmod ug+w

detajet |

kopje
14
0
find /var/tmp/stuff -mtime +90 -print | xargs /bin/rm

detajet |

kopje
13
0
find bills -type f | xargs -I XX sort -o XX.sorted XX

detajet |

kopje
12
0
cut -d: -f1 < /etc/passwd | sort | xargs echo

burim | detajet |

kopje
11
3
find / -name '#*' -atime +7 -print | xargs rm

detajet |

kopje
11
0
echo 1 2 3 4 | xargs echo

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
10
0
find . -name "*.foo" -print0 | xargs -0 grep bar

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
8
2
find . -name '*.[ch]' | xargs grep -l thing

detajet |

kopje
7
1
find . -name '*.[ch]' -print0 | xargs -r -0 grep -l thing

detajet |

kopje
7
0
find /var/tmp/stuff -mtime +90 -print0 | xargs -0 /bin/rm

detajet |

kopje
6
0
find /tmp -name core -type f -print | xargs /bin/rm -f

burim | detajet |

kopje
6
0
find /etc -name "*.conf" | xargs ls –l

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
5
0
find /tmp -name core -type f -print0 | xargs -0 /bin/rm -f

burim | detajet |

kopje
5
0
find /path -type f -print0 | xargs -0 rm

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
4
0
find . -maxdepth 1 -type d -print | xargs echo Directories:

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |