prove

Run testet përmes një parzmore TAP.

kopje
1
0
prove -v t/mytest.t :: --url http://example.com

burim | detajet |

kopje
0
0
prove -PMyPlugin=fou,du,fafa

burim | detajet |

kopje
0
0
prove -PMyPlugin

burim | detajet |

kopje
0
0
prove --exec '/usr/bin/ruby -w' t/

burim | detajet |

kopje
0
0
prove - < my_list_of_things_to_test.txt

burim | detajet |

kopje
0
0
prove --exec '/usr/bin/perl -Tw -mstrict -Ilib' t/

burim | detajet |

kopje
0
0
prove --exec '/path/to/my/customer/exec'

burim | detajet |

kopje
0
0
prove -b --state=slow -j9

burim | detajet |

kopje
0
0
prove -b --state=last

burim | detajet |

kopje
0
0
prove -b --state=save --shuffle

burim | detajet |

kopje
0
0
prove -b --state=hot --state=all,save

burim | detajet |

kopje
0
0
prove -b --state=hot,save

burim | detajet |

kopje
0
0
prove -b --state=hot,all,save

burim | detajet |

kopje
0
0
prove -b --state=failed,save

burim | detajet |

kopje
0
0
prove -b --state=failed,all,save

burim | detajet |

kopje
0
0
prove -b --state=adrian

burim | detajet |