pnmtorle

convert një fotografi Netpbm imazh në një file imazh RLE.

kopje
0
0
pnmtorle -h file.pgm

burim | detajet |

kopje
0
0
pnmtorle -v file.ppm -o file.rle

burim | detajet |