kopje
6
1
du -sm mysql-bin* | awk '{SUM +=$1} END {print SUM}'

6 vite, 11 muaj ago ShahidMahmud 3 |