git-merge

Join dy ose më shumë historitë e zhvillimit bashku

kopje
0
0
git merge magic-bar

8 vite, 8 muaj ago examplenow 1 | detajet |

kopje
0
0
git merge fixes enhancements

7 vite, 4 muaj ago george 4 |

kopje
0
0
git merge -s ours obsolete

7 vite, 4 muaj ago george 4 |

kopje
0
0
git merge --no-commit maint

7 vite, 4 muaj ago george 4 |

kopje
0
0
git pull origin next

7 vite, 4 muaj ago george 4 |