echo

shfaq një linjë të tekstit

kopje
94
21
echo this is a test | sed 's/a/my/'

detajet |

kopje
61
13
echo this is not a test | sed -e 's/not //' -e 's/test/another test/'

detajet |

kopje
33
13
echo test12345 | sed 's/\([a-z]*\).*/\1/'

detajet |

kopje
22
0
echo hello | hexdump -e '8/1 "%02X ""\t"" "' -e '8/1 "%c""\n"'

burim | detajet |

kopje
17
6
echo "54321 test" | sed 's/[0-9]*/& &/'

detajet |

kopje
14
2
echo "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" | cut -c 5-

detajet |

kopje
14
0
echo hi | sed 's/\(h\)\(i\)/\2\1/g'

8 vite, 9 muaj ago examplenow 1 | detajet |

kopje
13
0
echo hello | hexdump -v -e '/1 "%02X\n"'

burim | detajet |

kopje
11
1
echo "This is a test" | cut -f1 -d' '

detajet |

kopje
11
0
echo 1 2 3 4 | xargs echo

8 vite, 9 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
11
0
echo 1 2 3 4 | grep 4

8 vite, 9 muaj ago john 0 | detajet |

kopje
9
0
echo hello | hexdump -v -e '/1 "%02X "' ; echo

burim | detajet |

kopje
8
0
echo hello | hexdump -v -e '/1 "%_ad# "' -e '/1 "%02X hex"' -e '/1 " = %03i dec"' -e '/1 " = %03o oct"' -e '/1 " = _%c\_\n"'

burim | detajet |

kopje
8
0
echo hello | hexdump -v -e '"x" 1/1 "%02X" " "' ; echo

burim | detajet |

kopje
7
0
echo hello | hexdump -v -e '/1 "%_ad# "' -e '/1 " _%_u\_\n"'

burim | detajet |

kopje
6
1
echo "a|b|c|d|e" | cut -f 3- -d \|

detajet |

kopje
6
0
echo hi | sed 's/i/sometext&&&&&&&/'

8 vite, 9 muaj ago examplenow 1 | detajet |

kopje
5
0
echo "010000: 41" | xxd -r -s -0x10000 > file

burim | detajet |

kopje
3
0
echo hello | awk -F\e '{print $1 $2}'

8 vite, 9 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
3
0
echo 'subject: mysubject' | sendmail me@gmail.com

8 vite, 9 muaj ago examplenow 1 | detajet |