bash

GNU Bourne-Përsëri Shell

kopje
5
0
docker run -i -t ubuntu /bin/bash

5 vite ago Drahtigelgriller 1 |

kopje
2
-2
docker run -i -t ubuntu /bin/bash

5 vite ago Drahtigelgriller 1 |