bash

GNU Bourne-Përsëri Shell

kopje
5
1
docker run -i -t ubuntu /bin/bash

3 vite ago Drahtigelgriller 1 |

kopje
2
-1
docker run -i -t ubuntu /bin/bash

3 vite ago Drahtigelgriller 1 |