awk

model skanimit dhe përpunimit të gjuhës

kopje
23
0
ls -l | grep '^d' | awk '{print "rm -r "$9}' | sh

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
10
1
wc -l `find . -name "*.[ch]" -print` | tail -1 | awk '{print $1}'

detajet |

kopje
7
1
wc -l *.[ch] | tail -1 | awk '{print $1}'

detajet |

kopje
5
3
kill `ps ax | grep firefox | grep -v grep | awk '{print $1}'`

detajet |

kopje
5
0
awk '/myhome.html/ { system("nmap " $1 ">> logdir/myhome.html") }'

burim | detajet |

kopje
4
0
awk '$1 >100' employee.txt

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
3
0
echo hello | awk -F\e '{print $1 $2}'

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
2
0
awk '/sam/' employee.txt

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
1
0
cupsctl | grep '^_debug_logging' | awk -F= '{print $2}'

burim | detajet |

kopje
1
0
awk '{print;}' employee.txt

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |

kopje
1
0
awk '{print "display each word:",$1,"other word:",$2}' mywords.data

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |