avahi-daemon

MDNS Avahi / DNS-SD daemon

kopje
10
0
avahi-daemon --check

burim | detajet |

kopje
1
0
avahi-daemon --reload

burim | detajet |

kopje
1
0
avahi-daemon --kill

burim | detajet |