sysctl

konfiguroni parametrat kernel në kohën e duhur

  usage: sysctl [-n] [-e] variable ... 
    sysctl [-n] [-e] [-q] -w variable=value ... 
    sysctl [-n] [-e] -a 
    sysctl [-n] [-e] [-q] -p <file>  (default /etc/sysctl.conf) 
    sysctl [-n] [-e] -A