sysctl

konfiguroni parametrat kernel në kohën e duhur

kopje
2
0
/sbin/sysctl -w kernel.domainname="example.com"

burim | detajet |