sysctl

konfiguroni parametrat kernel në kohën e duhur

kopje
1
0
/sbin/sysctl -n kernel.hostname

burim | detajet |