sudo

ekzekutuar një komandë si përdorues tjetër

kopje
1
0
sudo sh -c "cd /home ; du -s * | sort -rn > USAGE"

burim | detajet |