sudo

ekzekutuar një komandë si përdorues tjetër

kopje
24
0
sudo su

burim | detajet |

kopje
6
0
sudo shutdown -r +15 "quick reboot"

burim | detajet |

kopje
4
0
sudo ls /usr/local/protected

burim | detajet |

kopje
3
0
sudo -u www vi ~www/htdocs/index.html

burim | detajet |

kopje
3
0
sudo -u jim -g audio vi ~jim/sound.txt

burim | detajet |

kopje
2
0
sudo -u yaz ls ~yaz

burim | detajet |

kopje
1
0
sudo sh -c "cd /home ; du -s * | sort -rn > USAGE"

burim | detajet |

kopje
1
0
sudo cd /usr/local/protected

burim | detajet |

kopje
0
0
sudo -g adm view /var/log/syslog

burim | detajet |

kopje
0
0
sudo -V

burim | detajet |

kopje
0
0
sudo sh

burim | detajet |