ssh

OpenSSH SSH klienti (programi largët login)

kopje
3
0
ssh -L3389:10.100.22.1:3389 jumpbox

8 vite, 6 muaj ago MikeJudge 4 | detajet |