ssh

OpenSSH SSH klienti (programi largët login)

kopje
3
0
ssh -L 6310:localhost:631 root@IPaddress

8 vite, 6 muaj ago EugeneMosher 0 | detajet |