ssh

OpenSSH SSH klienti (programi largët login)

kopje
0
0
ssh frontrow@192.168.1.1 -p 7777

8 vite, 11 muaj ago john2 0 | detajet |