ssh-copy-id

instaluar kryesore tuaj publike në authorized_keys një makinë në distancë të

kopje
2
0
ssh-copy-id -i /home/user/.ssh/id_rsa.pub server.example.com

8 vite, 9 muaj ago ThiagoGomes 0 | detajet |