ss

Një tjetër dobi për të hetuar bazat

kopje
0
0
ss -x src /tmp/.X11-unix/*

burim | detajet |

Opcionet: