ss

Një tjetër dobi për të hetuar bazat

kopje
6
0
ss -u -a

burim | detajet |

kopje
0
0
ss -x src /tmp/.X11-unix/*

burim | detajet |

kopje
1
0
ss -o state fin-wait-1 '( sport = :http or sport = :https )' dst 193.233.7/24

burim | detajet |

kopje
2
0
ss -o state established '( dport = :ssh or sport = :ssh )'

burim | detajet |

kopje
0
0
ss -t -a

burim | detajet |