split-logfile

Split kombinuar virtuale pret qasje të hyni në një skedar në host virtual

kopje
3
0
split-logfile < /var/log/apache2/other_vhosts_access.log

burim | detajet |