snice

Dërgo një status sinjal ose raport të

kopje
2
0
<TR VALIGN=top>snice -17 root bashGive priority to root's shell</TR>

burim | detajet |