sleep

Gjumi për numër të caktuar sekonda

PRIT

YU JO ADDSHEMBULL